Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing:

Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 ( AVC 2002) de algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle wegvervoerovereenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC.  Afvalstoffenvervoer geschiedt conform de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg.

Betalingen: Voor zover bovengenoemde voorwaarden daarin niet voorzien gelden aanvullend de Transport & Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/200.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Indien een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt wordt, dient u bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt te nemen.

De voorwaarden zijn in te zien en te downloaden onder aan de pagina.

Reclamaties: Eventuele reclamaties dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

 

Downloads: